Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

 

 ZÁRUČNÍ DOBA 

Jsme držiteli certifikace ESČ a certifikace na typové řady rozvaděčů do 3500 A. Rozvaděče splňují veškeré legislativní požadavky a jejich kvalita a spolehlivost je důvodem, proč se na nás opětovně obrací i ti nejnáročnější zákazníci. 

Standardní záruční doba na rozvaděče je 24 měsíců v případě, že uživatelem rozvaděče je fyzická osoba, a 6 měsíců, pokud je uživatelem právnická osoba nebo osoba využívající rozvaděč v rámci své podnikatelské činnosti.

Na řadu rozvaděčů pro bytové a rodinné domy poskytujeme prodlouženou záruku 5 let. 

 

 REKLAMACE VAD 

Kupující je povinen při převzetí balíku od přepravce zkontrolovat tento balík, zda nebyl mechanicky poškozen. Pokud je obal porušen tak, že lze předpokládat poškození zboží, je Kupující oprávněn tento balík nepřevzít. Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží až po rozbalení balíku, je povinen o této skutečnosti informovat dodavatele do 48 hodin od převzetí balíku na e-mail info@rozvadec.cz.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky v případě vady odstranitelné následující práva:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou má kupující právo:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
- prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- vady způsobené vlivem živelných katastrof

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího na adrese:

Callipso Pardubice, s.r.o.
Generála Svobody 56
533 51 Pardubice - Rosice

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Toto právo platí pouze na zboží, které lze objednat přímo v e-shopu. Pokud je zboží Kupujícím objednáno na základě předchozí nabídky, má se za to, že je zboží vyráběno na míru. V takovém případě je při odstoupení od smlouvy Kupující povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady, které mu v souvislosti s objednávkou Kupujícího vznikly.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY