Proudová zatížitelnost rozvadeče je definována jako maximální proud, který může být trvale veden bez poškození nebo zvýšeného nebezpečí poruchy v důsledku nadměrného oteplení nebo jiných mechanismů.

Proudové zatížitelnosti jsou ověřovány podle standardní hodnoty teploty okolí a oteplení. Uživatelé mohou specifikovat nižší nebo vyšší teploty okolí, pokud to jejich aplikace vyžaduje.

Jmenovitý proud InA

Jmenovitý proud rozvádeče je maximální zatěžovací proud, pro který je rozvadeč navržen a který má rozvádět. Je menší než součet jmenovitých proudů přívodních obvodů v rozvadeči, které pracují paralelně, a než celkový proud, který může hlavní přípojnice rozvádět v konkrétním uspořádání rozváděče.

Jmenovitý proud obvodů InC

Pro tuto konkrétní aplikaci má uživatel specifikovat jmenovitý proud všech přívodních a výstupních obvodů, které jsou požadovány v rozvadeči. Výrobce potom zvolí příslušné součásti pro dosažení těchto jmenovitých proudů tak, že vezme v úvahu jmenovité hodnoty přístrojů v obvodu, jejich rozmístění a použití v rozvadeči.

Součinitel soudobosti (RDF)

Všechny obvody v rozvadeči jsou jednotlivě schopné vést trvale jmenovitý proud, který je jim přiřazen, avšak proudová zatížitelnost jakéhokoliv obvodu může být ovlivněna sousedními obvody. Tato tepelná interakce je taková, že pokud má skupina sousedních obvodů v rozvadeči pracovat při jmenovitém proudu současně, je nutné významné snížení výkonu součástí, aby se zajistilo, že nedojde k nadměrnému oteplení.
V praxi je velmi nepravděpodobné, že bude požadováno, aby všechny obvody, nebo skupina sousedních obvodů v rozvadeči vedly svůj jmenovitý proud trvale a současně. V typické aplikaci se značně liší typ a charakter zátěží. Některé obvody budou dimenzovány na základě nárazových proudů a přerušovaných nebo krátkodobých zatížení.
Pragmatickým přístupem k této situaci vyskytující se v praxi je nesoudobost. Bere se v úvahu, že všechny výstupní obvody nebudou normálně plně zatíženy ve stejné době, a tím se vyloučí potřeba zajistit pro konkrétní aplikaci nadměrně dimenzované zařízení. Součinitel soudobosti specifikuje podmínky průměrného zatížení, pro něž je navržen rozvadeč, nebo skupina obvodů v rozvadeči.
Součinitel (součinitele) soudobosti může být specifikován uživatelem tak, aby odpovídal aplikaci, nebo může být stanoven výrobcem, pro: skupiny obvodů; celý rozvadeč.

Poměr průřezu nulového vodiče k fázovým vodičům

Ve většině trojfázových sítí je zatížení na třech fázích přijatelně vyvážené. To má obvykle za následek, že proud v nulovém vodiči je mnohem nižší než v odpovídajících fázích. Některá zatížení, zejména ta s významnými harmonickými, mohou však vést ke zvýšeným proudům v nulovém vodiči. Průřez nulového vodiče bude v případě obvodů s průřezem fázového vodiče do 16 mm2 včetně 100 % průřezu odpovídajících fází. Uživatel může specifikovat jiný poměr, je-li to považováno za nutné pro aplikaci. V případě obvodů s průřezem fázového vodiče nad 16 mm2 50 % průřezu odpovídajících fází s minimem 16 mm2. Uživatel může specifikovat jiný poměr, je-li to považováno za nutné pro aplikaci.

Zdroj: Webový portál ElektroPrůmysl.cz (http://www.elektroprumysl.cz)